wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Kontakt
Szlif

Przyjmujemy do szlifu wały, korbowody, głowice, bloki

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.tlokianek.pl

prowadzonego przez Sławomira Łyczba pod firmą

PHU ANEK Slawomir Łyczba

 

§1

DEFINICJE

 

Ilekroć w Regulaminie lub Umowie jest mowa o:

 1. Cenie – rozumie się przez to wyrażoną w złotych polskich wartość, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Towar lub Usługę. Sprzedawca uwzględni w Cenie podatek od towarów i usług (VAT) oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż Towaru lub Usługi podlegała będzie obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

 2. Kliencie – rozumie się przez to Konsumenta lub inną osobę fizyczną, posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, która dokonała Zamówienia lub zawarła Umowę.

 3. Konsumencie – rozumie się przez to Klienta będącego osobą fizyczną i dokonującego ze Sprzedawcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tego Klienta.

 4. Kodeksie Cywilnym – rozumie się przez to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 94 ze zm. )

 5. Koszcie dostarczenia – rozumie się przez to koszt dostarczenia Towaru od Sprzedawcy do Klienta, jeżeli dostarczenie odrębnej Usługi, świadczonej przez Sprzedawcę.

 6. Przedsiębiorstwie Transportowym – rozumie się przez to wszelki, zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, za którego pośrednictwem Sprzedawca realizuje obowiązek wydania towaru Klientowi.

 7. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin sklepu internetowego, stanowiący integralną część Umowy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 8. Sklepie internetowym – rozumie się przez to działający pod adresem http://tlokianek.pl/ serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, za pomocą którego Klient może złożyć Zamówienie lub zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą.

 9. Sprzedawcy – rozumie się przez to Sławomira Łyczba, prowadzącego działalność gospodarczą pod egidą firmy PHU ANEK Sławomir Łyczba, z siedzibą w Częstochowie pod adresem ul. Warszawska 149, 42-200 Częstochowa, REGON: 150908915, NIP: 573-023-53-10.

 10. Zamówieniu – rozumie się przez to oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające rodzaj i liczbę Towarów lub Usług.

 11. Towarze – rozumie się przez to rzecz ruchomą, wymienioną i opisaną w Sklepie Internetowym, która może być przedmiotem Zamówienia.

 12. Usłudze – rozumie się przez to świadczenie usług przez Sprzedawcę oferowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego, które może być przedmiotem Zamówienia.

 13. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

 14. Indywidualnym Profilu Klienta – rozumie się przez to podstronę Sklepu Internetowego, za pomocą którego klient może m.in. składać Zamówienie, zarządzać danymi osobowymi, kontrolować złożone Zamówienie, dokonać zmiany hasła. Dostęp do Indywidualnego profilu Klienta chroniony jest hasłem i loginem, określanymi przez Klienta.

  § 2

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

   

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, a w szczególności zasady zawierania umowy sprzedaży Towaru lub świadczenia Usługi pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, dostarczania Klientowi zamówionych Towarów, uiszczania przez Klienta Ceny za zakupiony Towar lub Usługę, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz przysługiwanie i zasady realizacji roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.

  2. Sklep Internetowy prowadzony jest przez Sprzedawcę.

  3. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać drogą:

  - telefoniczną: 00 48 34 324 32 47; 0048 34 365 36 00; tel. kom. 604 475 356

  - poczty elektronicznej: anek@tlokianek.pl; slawek@tlokianek.pl

  - pocztową pod adresem: PHU ANEK Sławomir Łyczba, ul. Warszawska 149, 42-200 Częstochowa

  4. Każda osoba korzystająca ze Sklepu Internetowego jest zobowiązana do powstrzymania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego oraz znajdujących się w nim informacji lub zdjęć, do celów innych niż ich przeznaczenie, w tym w szczególności, rozsyłania niezamówionych informacji handlowych, prowadzenia na stronach Sklepu Internetowego lub z ich wykorzystaniem, jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.

  5. Opłata Klienta za połączenie telefoniczne na wskazane przez Sprzedawcę numery telefonów, przeznaczonych do kontaktowania się z nim jest określana zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

  6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

   

§3

REJESTRACJA

 

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym Klient zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem http://tlokianek.pl/create_account.php?act=register (dalej: formularz rejestracyjny), podając co najmniej następujące informacje:

  - login i hasło,

  - adres poczty elektronicznej (e-mail)

 2. Po pomyślnym dokonaniu rejestracji Klient uzyskuje dostęp do Indywidualnego Profilu Klienta, za którego pomocą może składać zamówienia na Towary lub Usługi dostępne w Sklepie Internetowym.

 3. Klient może dokonać zmiany podanych informacji lub zażądać usunięcia Indywidualnego Profilu Klienta. W celu usunięcia Indywidualnego Profilu Klienta lub zmiany podanych informacji powinien on przesłać na adres email: anek@tlokianek.pl prośbę o usunięcie Indywidualnego Profilu Klienta lub zmianę podanych informacji.

   

   

§4

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i akceptacja jego postanowień.

 2. Do składania zamówień na Towar lub Usługę w Sklepie Internetowym uprawnieni są:

  - Klienci zarejestrowani, tj. posiadający Indywidualny Profil Klienta,

  - Klienci niezarejestrowani, tj. nieposiadający Indywidualnego Profilu Klienta

 3. Klient zarejestrowany składa zamówienie po zalogowaniu się do Indywidualnego Profilu Klienta poprzez dodanie zamawianego towaru do koszyka, wybranie sposobu dostarczenia Towaru, wybranie Usługi, wybranie rodzaju płatności oraz wybranie dokumentu zapłaty (paragon lub faktura VAT), a następnie potwierdzenie dokonania zamówienia poprzez wybranie przycisku „złóż zamówienie”.

 4. Klient niezarejestrowany składa zamówienie poprzez wybranie Towaru, dodanie go do koszyka, wybranie Usługi, podanie danych kontaktowych, wybranie sposobu dostarczenia, sposobu płatności, określenie Kupującego oraz wybranie dokumentu zapłaty (paragon lub faktura VAT), a następnie potwierdzenie dokonania zamówienia poprzez wybór przycisku „złóż zamówienie”.

 5. W trakcie składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych. W szczególności dotyczy to danych niezbędnych do ustalenia przez Sprzedawcę czy w cenie należy uwzględnić podatek akcyzowy.

 6. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wstrzymania działania Sklepu Internetowego, w szczególności ze względu na konieczność dokonania konserwacji lub uaktualnienia danych. Sprzedawca w miarę możliwości technicznych podejmie kroki aby poinformować o tym fakcie na stronie Sklepu Internetowego.

 7. Z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia i jego akceptacji przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia Umowy, na warunkach określonych w Zamówieniu oraz w Regulaminie.

 8. Do akceptacji przez Sprzedawcę dojdzie z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu Internetowego bądź poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta akceptacji Zamówienia.

 9. Sprzedawca najpóźniej do dnia dostarczenia Towaru Klientowi wyśle na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość zawierającą potwierdzenie zawarcia Umowy oraz informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy. Do wiadomości tej załącza się Regulamin wraz z załącznikami, w szczególności z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

 

§5

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA Z WYKORZYSTANIEM POCZTY ELEKTRANICZNEJ LUB TELEFONU

 

 1. Dopuszczalne jest złożenie Zamówienia przez Klienta z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub telefonu.

 2. Klient składa Zamówienie z wykorzystaniem poczty elektronicznej wysyłając na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany w §2 ust 3 wiadomość, z której wynikać będzie wola złożenia Zamówienia z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

 3. Klient składa Zamówienie z wykorzystaniem telefonu dzwoniąc na numer telefonu Sprzedawcy wskazany w §2 ust 3 informując o chęci złożenia zamówienia za pomocą telefonu. Klient w trakcie rozmowy telefonicznej zobowiązany jest podać adres e-mail, na który Sprzedawca prześle formularz, o którym mowa w ust 4 poniżej.

 4. Sprzedawca po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w ust 2 lub 3 udostępni Klientowi formularz zamówienia i instrukcję wypełnienia formularza. Do udostępnienia formularza zamówienia i instrukcji wypełnienia formularza dojdzie w drodze wiadomości skierowanej przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta, z którego Sprzedawca otrzymał wiadomość lub który został podany w trakcie rozmowy telefonicznej. W wiadomości tej Sprzedawca zawrze sformułowanie „informuję, że złożenie zamówienia w sposób wskazany w niniejszej wiadomości i załączonych do niej dokumentach pociągnie za sobą obowiązek zapłaty”. Instrukcja wypełnienia formularza dostępna w Sklepie Internetowym może wskazywać elementy formularza, których podanie jest konieczne dla złożenia zamówienia i elementy dodatkowe, których nie podanie nie wpływa na skuteczność złożenia zamówienia.

 5. Do złożenia Zamówienia dochodzi z momentem doręczenia Sprzedawcy wysłanej przez Klienta wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany w §2 ust 3 zawierającej formularz zamówienia wypełniony w sposób zgodny z instrukcją wypełnienia formularza. Formularz zamówienia powinien być wypełniony w całości chyba, ze Sprzedawca przewidzi elementy dodatkowe, których niepodanie nie wpływa na skuteczność złożenia zamówienia. Wraz z wysłaniem przez Klienta wiadomości, o której mowa w zdaniu pierwszym, Klient potwierdza, że wie, iż Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 6. Z momentem złożenia przez Klienta Zamówienia i jego akceptacji przez Sprzedawcę, dochodzi do zawarcia Umowy, na warunkach określonych w Zamówieniu.

 7. Do akceptacji przez Sprzedawcę Zamówienia dojdzie poprzez przesłanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej Klienta – akceptacji Zamówienia.

 8. Sprzedawca najpóźniej do dnia dostarczenia Towaru Klientowi wyśle na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość zawierającą potwierdzenie zawarcia Umowy oraz informacje, o których mowa w art 12 ust. 1 ustawy. Informacje te stanowią integralną część Umowy. Do wiadomości tej załącza się Regulamin wraz z załącznikami, w szczególności z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

   

§6

WYDANIE TOWARU

 

 1. Wydanie Towaru następuje poprzez osobisty odbiór towaru przez Klienta pod adresem PHU ANEK Sławomir Łyczba, ul. Warszawska 149, 42-200 Częstochowa.

 2. W przypadku niektórych Towarów możliwe jest wydanie Towaru Klientowi za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Transportowego. Wówczas możliwość taka wskazana jest na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 3. Klient dokonuje wyboru sposobu wydania Towaru spośród sposobów wskazanych w ust. 1 lub 2 poprzez oznaczenie odpowiedniej opcji przy składaniu Zamówienia. W przypadku wyboru sposobu wydania Towaru, o którym mowa w ust. 2 Klient podaje w formularzu Zamówienia adres, pod który Towar ma zostać dostarczony i wydany Klientowi. Klient zobowiązany jest do odebrania Towaru w ustalonym miejscu i czasie.

 4. Obowiązek wydania Towaru Klientowi przez Sprzedawcę powstaje po uiszczeniu przez Klienta Ceny wynikającej z Umowy oraz Kosztów dostarczenia.

 5. Koszt wydania Towaru za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Transportowego ponosi Klient, chyba że inaczej wynika z informacji ujawnionych na stronie internetowej Sklepu Internetowego, uzyskanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub z indywidualnych ustaleń dokonanych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 6. Koszt wydania Towaru za pośrednictwem Przedsiębiorstwa Transportowego wynosi: 18 zł lub 25 zł w zależności od wybranej opcji zapłaty.

 7. Klient nie ponosi kosztów osobistego odbioru Towaru, o którym mowa w ust 1.

 8. W przypadku wystąpienia zdarzenia albo zdarzeń niezawinionych przez Sprzedawcę, w szczególności siły wyższej, które uniemożliwiają dostarczenie Towaru we wskazanym czasie i miejscu, termin dostarczenia Towaru może ulec przesunięciu o czas występowania wyżej wskazanego zdarzenia albo zdarzeń. W takiej sytuacji Sprzedawca poinformuje Klienta o wystąpieniu zdarzenia albo zdarzeń powodujących przesunięcie czasu na dostarczenie Towaru oraz o czasie o jaki może ulec przesunięcie dostarczenie Towaru.

 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w majątku Klienta innym niż Towar wywołane działaniem Przedsiębiorstwa Transportowego podczas transportu lub rozładunku Towaru.

§7

PŁATNOŚCI

 

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny oraz kosztów dostarczenia zgodnie z wybranym sposobem dostarczenia Towaru. Do zapłaty innych dodatkowych kosztów indywidualnie przypisanych do danego Towaru lub Usługi Klient będzie zobowiązany wyłącznie wówczas, gdy zostanie o nich wyraźnie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.

 2. Sprzedawca wystawi i dostarczy Klientowi dokument zapłaty za Towar lub za Usługę. W przypadku gdy Klient w jednym Zamówieniu zamówi więcej niż jeden Towar lub Usługę Sprzedawca może wystawić jeden dowód zakupu ujmujący wszystkie te Towary lub Usługi.

 3. Jako dokument zapłaty za Towar lub Usługę, o którym mowa w ust. 2 Sprzedawca wystawia i dostarcza paragon fiskalny lub fakturę VAT, zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 4. Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie lub możliwych sposobach płatności na stronie internetowej Sklepu Internetowego podczas składania Zamówienia.

 5. W przypadku gdy możliwe jest dokonanie płatności na różne sposoby, wybór sposobu płatności przysługuje Klientowi.

 6. Sprzedawca dopuszcza następujące sposoby płatności:

  - przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy,

  - płatność gotówką przy odbiorze Towaru przez Klienta,

  - płatność przy odbiorze u przedstawiciela Przedsiębiorstwa Transportowego

 7. W przypadku wskazanym w ust. 6 lit. a Sprzedawca poda Klientowi dane do przelewu, w szczególności numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić płatność.

 8. Zapłata Ceny następuje z chwilą zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy lub z chwilą wręczenia mu gotówki w wysokości odpowiadającej Cenie.

   

§8

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy i zwrócić Sprzedawcy Towar bez podania przyczyny na zasadach określonych w Ustawie, a przedstawionych w informacji, o której mowa w ust. 2.

 2. Informacje dotyczące sposobu i terminie odstąpienia od Umowy przez Konsumenta znajdują się w informacji dotyczącej korzystania z prawa odstąpienia od umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.

 3. Konsument może zrealizować prawo do odstąpienia od Umowy w sposób wskazany w informacji, o której mowa w ust.2. Konsument może ale nie musi wykorzystać wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Konsument, który odstąpił od Umowy i zwraca Towar ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzania charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze od Konsumenta zwracany Towar, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. W przypadku od odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca zaakceptuje zamówienie (przyjmie ofertę) akceptacja przestaje wiązać Sprzedawcę.

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 7. Jeżeli Towar dostarczono Klientowi do miejsca, które było jego miejscem zamieszkania w chwili zawarcia Umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.

 8. Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ustępach powyżej nie przysługuje:

  - Klientowi niebędącemu Konsumentem,

  - w odniesieniu do zawartej z Konsumentem Umowy o Usługę jeżeli usługa ta została wykonana przez Sprzedawcę

 9. W nawiązaniu do ust. 8 lit b Sprzedawca informuje, że po wykonaniu usługi przez Sprzedawcę Konsument utraci prawo odstąpienia od Umowy.

 

§9

PROCEDURA REKLAMACJI

 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta z tytułu rękojmi jeżeli sprzedany Towar lub Usługa ma wadę fizyczną lub prawną na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

 2. Jeżeli Towar lub Usługa ma wadę, o której mowa w ust. 1, Klient może złożyć reklamację na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

 3. Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługują uprawnienia, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej (wyłączenie rękojmi)

 4. Reklamacje mogą być składane pisemnie na adres PHU ANEK Sławomir Łyczba, ul. Warszawska 149, 42-200 Częstochowa, za pośrednictwem poczty e-mail: anek@tlokianek.pl lub w każdej innej dopuszczalnej prawnie formie.

 

§10

SPOSOBY POLUBOWNEGO ZAŁATWIANIA SPORÓW

 

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 2. Konsument może złożyć wniosek o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.

 3. Mediacja prowadzona jest przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały.

 4. Sadami polubownymi są w szczególności stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, których lista znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

 

§11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Klienta i Sprzedawcę w ramach zawartej umowy wiąże treść Regulaminu obowiązująca w dniu zawarcia Umowy.

 2. Sprzedawca udziela Klientowi wyjaśnień dotyczących znaczenia poszczególnych postanowień Regulaminu jak i jakichkolwiek innych postanowień stanowiących integralną część Umowy.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, zaś w odniesieniu do Konsumenta również Ustawy.

 4. Załącznikami do Regulaminu są:

  - Załącznik nr 1 – informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu

  - Załącznik nr 2 – wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Data opublikowania Regulaminu 16 grudnia 2014.


Przejdź do strony głównej
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu